Deniz Bonus Sanal Kart Başvurusu ve Özellikleri

Ayrıca, şirketlere korona virüsü salgını nedeniyle ve doğrudan neden olduğu zararlar için tazminat verebilirler. Bu salgın kapsamında devletler Covid-19 salgını ile mücadele paketleri devreye soktular. Bu paketler yerel halkın sağlığını korumaya yönelik olmakla beraber, aynı zamanda birçok kişi için maddi destek planlarını da beraberinde getirmiştir. Alınan bu tedbirler hükümetlerin kasalarında büyük bir yük haline gelmiş ve çok büyük miktarlarda harcamalar yapılmıştır. Devletler tarafından Covid-19 salgını ile mücadele için yapılan bu harcamalar kapsamında, virüsün ilk görüldüğü ve yayılarak salgına dönüştüğü yer olan Çin Halk Cumhuriyeti’nden bu harcamaların talep edilip edilemeyeceği sorusu gündeme gelmiştir. Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi ve KVKK kapsamında, otomatik karar vermeyle ilgili haklarınız mevcuttur. KVKK 11(g) maddesi gereği, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına, itiraz edebilirsiniz. Bu hakkınızı kullanmak için, bizimle iletişime geçebilirsiniz. Maddesinde Risk Merkezi’ne üyelerce verilecek bilgilerin kapsam, biçim ve içeriği düzenlenmiş olup, Risk Merkezi ile 9.

Çerçeve, bu tür yardımların bankaların değil bankaların müşterileri için doğrudan yardım olarak değerlendirildiğini açıkça ortaya koymakta ve bankalar arasındaki rekabetin asgari düzeyde bozulmasının nasıl sağlanacağı konusunda rehberlik sunmaktadır. COVID-19 nedeniyle kiralarını ödeyemeyen ticari kiracılar tahliye işleminden korunacaktır. Bu önlemler, hiçbir işletmenin 30 Haziran tarihine kadar olan bir ödemeyi kaçırmaları durumunda kiralarını otomatik olarak kaybetmeyeceği ve mülkünden çıkarılmak zorunda kalmayacağı anlamına gelecektir. Çoğu ticari sigorta poliçesinin, salgın hastalıkları veya COVID-19 gibi belirtilmemiş bildirilebilir hastalıkları kapsaması olası değildir. Hükümet ayrıca, ilk 12 aylık faiz ödemelerini ve borç veren tarafından ödenen ücretleri karşılamak için bir Ticari Kesinti Ödemesi yapacaktır, böylece daha küçük işletmeler ön maliyetlerden ve daha düşük ilk geri ödemelerden yararlanacaktır. Geçici Korona Virüsü Ticari Kesinti Kredi Programı, 5 milyon £ ‘a kadar ve 6 yıla kadar kredi, kredili mevduat, fatura finansmanı ve varlık finansmanı erişimi olan KOBİ’leri desteklemektedir. • Hükümet önümüzdeki aylarda işverenlerle birlikte çalışarak işverenler için en kısa sürede geri ödeme mekanizması kuracaktır. • İşverenler COVID-19’un bir sonucu olarak SSP talep eden (yeni uygunluk kriterlerine göre) herhangi bir çalışanın masrafını geri alabilecek. • Bu geri ödeme, COVID-19 nedeniyle işe gelmeyen ve uygun olan çalışan başına 2 haftaya kadar SSP’yi kapsayacaktır. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ve işverenlerin COVID-19 kapsamında hastalık nedeniyle işe gidememe halinde ödenen Yasal Hastalık Ödemesi’ni (SSP) geri almasına izin verecek mevzuatı getireceğiz.

  • Serbest Meslek Gelirini Destekleme Programı (SEISS), korona virüsü (COVID-19) nedeniyle gelir kaybeden serbest meslek sahibi bireyleri (ortaklık üyeleri dahil) destekleyecektir.
  • Suçların önlenmesi (doğrudan veya kredi kayıt büroları gibi üçüncü taraflar aracılığıyla) gibi görevlerle bağlantılı olarak veya sosyal veya ekonomik istatistiki araştırmaların yapılması amacıyla, Türkiye ve Türkiye dışındaki düzenleyici otoriteler, kolluk kuvvetleri ve yetkili merciler ile verileriniz paylaşılabilecektir.
  • • Hükümet önümüzdeki aylarda işverenlerle birlikte çalışarak işverenler için en kısa sürede geri ödeme mekanizması kuracaktır.

Ödemenin doğru hesaba yapıldığını teyit etmek için gerekmesi halinde, hesabınıza para ödeyen kimselerle sadece bu amacı gerçekleştirmeye yönelik bilgileriniz paylaşılabilecektir. M) Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez. C) başvurunun yapılmaması ve peşin ücretlerin yatırılmaması halinde yayının 72 saat içerisinde durdurulması, durdurulmaması halinde sulh ceza hâkimliğinden erişime engellenmenin talep edileceği ve suç duyurusunda bulunulacağı ihtar edilip bunun sonuçsuz kalması halinde işlemlerin yapılacağı belirtilmiştir. Almanya Federal Cumhuriyeti tarafından, Covid-19 salgınının Medeni Hukuk, İflas Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku kapsamındaki Sonuçlarını Hafifletmek İçin Düzenlenen Kanun 27 Mart 2020 tarihinde kabul edilmiştir. Üye Devletler, bankaların ihtiyaç duyan ticari müşterilere kredi sağlamaya devam etmelerini sağlamak için devlet garantileri sunabileceklerdir.

UST’nin amacı uluslararası trafik ve ticarete gereksiz müdahaleden kaçınarak ve halk sağlığı açısından ortaya çıkacak risk ile orantılı ve sınırlı olarak, hastalıkların uluslararası yayılmasını önlemek, bu hastalıklara karşı korunmak, yayılmalarını kontrol etmek ve halk sağlığı açısından gerekli yanıtı vermektir. H) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararınızın giderilmesini talep etme. Bizimle olan herhangi bir sözleşmedeki şart ve koşullar tahtında izin verilen şekilde, haklarımızı ve yükümlülüklerimizi devrettiğimiz veya tevkil ettiğimiz (veya devredebileceğimiz veya tevkil edebileceğimiz) herhangi biri ile verileriniz paylaşılabilecektir. Sigortacılar, hasar uzmanları ve diğer ilgili üçüncü taraflar dahil olmak üzere sigorta sağlayıcıları. Bir sigorta tazmin talebinde bulunduğunuzda, bize veya sigorta edene verdiğiniz bilgiler tazmin taleplerinin bulunduğu bir kayıt defterine geçirilebilir.

•İşverenler personel yokluğu ve SSP ödemelerinin kayıtlarını tutmalıdır, ancak çalışanların GP’ye uygun bir not vermeleri gerekmeyecektir. Bir işveren tarafından kanıt isteniyorsa, korona virüsü semptomları olan kişiler çevrimiçi olarak NHS 111’den bir izolasyon notu alabilir ve semptomları olan biriyle yaşayanlar da NHS web sitesinden not alabilirler. 31 Temmuz 2020 tarihine kadar bir vergi beyannamesi ödemesi yapacaksanız, ancak korona virüsünün etkisi o tarihe kadar ödeme yapmakta zorlanmanıza neden oluyorsa, ödemeyi Ocak 2021’e kadar erteleyebilirsiniz. Yukarıda açıkladığımız nedenlerle UAD tarafından alınacak olan Covid-19 kapsamındaki kararların Çin Halk Cumhuriyeti aleyhine olması halinde dahi Çin Halk Cumhuriyeti’nin bu kararların icra edilmesinde eli oldukça güçlüdür. Yeni düzenleme ile yönetmeliğe bir kişinin evde kalması halinde ne zaman iş göremez olduğunun kabul edileceğine ilişkin bir plan eklenmiştir. Bu, 7 gün boyunca evde kalan koronavirüs semptomları olan kişiler ile 14 gün boyunca evde kalan ve koronavirüs semptomları olan bir kişinin evinde yaşayan kişileri kapsamaktadır. Açık rızanızın bulunduğu durumda veya talebiniz ile diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir. P) Medya hizmet sağlayıcı tarafından yapılan veya yaptırılan anket ve kamuoyu yoklamalarının, hazırlık aşamasından sonuçların ilânına kadar noter nezaretinde gerçekleştirilmesi zorunludur. O) Kişi veya kuruluşların cevap ve düzeltme hakkına saygılı olmak zorundadır. Borcun ifa edilmemesi Covid-19 salgınına bağlıysa kiraya veren kira sözleşmesini kiracının 1 Nisan 2020 ila 30 Temmuz 2020 tarihlerinde muaccel olmasına rağmen kira borcunu ödememesi nedeniyle fesih edemez.

Risk Merkezi’nden ise, aynı yönetmeliğin “Risk Merkezi nezdindeki bilgilerin üyeler ile paylaşımı” başlıklı 10. Sizin (veya adınıza talimat vermeye yetkilendirilmiş üçüncü kişilerin) bilgi paylaşmamızı istediğiniz bağımsız üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar (örneğin ödeme başlatma veya hesap bilgi hizmeti sağlayıcıları). Bilgilerinizi bu üçüncü taraflarla paylaşmamız durumunda, onların bu bilgileri kullanımı üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Sizin (veya hesabınızla ilgili yetkisi olan kişinin) bu durumda doğrudan ilgili üçüncü taraf ile mutabık kalmanız gereklidir. Aydınlatma Metni’nde yer alan DenizBank Finansal Hizmetler Grubu şirketleri DenizBank’ın yurtiçi ve yurtdışındaki doğrudan ve dolaylı iştirakleri ve ana hissedarı dahil diğer hissedarları ve bunların alt kuruluşları, iştirakleri anlamına gelmektedir. Teknolojinin hızla gelişmesi sonucu televizyonların yerini almaya başlayan internet yayınları ile herkes bir şekilde toplumu eğlendirmek, eğitmek ya da bilgilendirmek amacıyla kendi yayını özgür bir şekilde yapabilmektedir. Bu yayınların özel şahıslar kullandıkları bazı internet sayfalarına video yükleyerek yaptığı gibi; büyük kuruluşlar ise kendi casinomhub casinom-hub.com üzerinden büyük yapım film ve dizileri kullanıcılarına sunmaktadır.

Bunun neticesinde bu şirketlere internet yayın platform işletmecisi olarak faaliyet gösterebilmeleri için internet ortamından yayın iletim yetkisi verilir. İnternet ortamından yayın iletim yetkisi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulan limited veya anonim şirketlere verilir. Yabancı personeli istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan kişinin noter onaylı vekaletnamesi veya kullanıcı sıfatındaki kişinin başvuruyu yapan kurum ve kuruluşta çalıştığını gösterir belge (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak online şekilde gönderilecektir.). Herhangi bir DenizBank Finansal Hizmetler Grubu şirketinin veya borcunun yeniden yapılandırılması, satışı veya satın alınması sonrasında, üçüncü taraflar, muhtemel alıcılar ve varlık yönetim şirketleri ile alacaklarımızın satışı veya paylarımızın satışında değerleme çalışmaları yapılabilmesi amacıyla, kişisel verileriniz paylaşılabilecektir. Aşağıda yer alan tablo ile kişisel verilerinizi işleyen Bankamız hakkında bilgi edinebilirsiniz. Bize, başka kişiler hakkında kişisel veri vermeniz (örneğin aileniz veya ortak hesap sahipleri gibi) veya bu kişilerin kişisel verilerini üçüncü taraflarla paylaşmamızı istemeniz halinde, söz konusu kişilerin, bilgilerini nasıl kullanacağımız konusunda bu Aydınlatma Metni konusunda bilgilendirmiş ve burada yer alan bilgilendirmeleri anladıklarını teyit etmiş olursunuz. Olarak KVKK uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket ediyor, kişisel verilerinizin işlenmesi ve muhafazası aşamalarında gerekli önlemleri alıyoruz. Mesleki yeterlilik gerektiren sağlık ve eğitim hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ön izin alınması zorunludur. Bu Kanuna göre verilen çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti, 6458 sayılı Kanunun 27 nci maddesi uyarınca ikamet izni yerine de geçmektedir. Dolayısıyla PVSK madde 4/A hükmünde bulunan “el ile dıştan kontrol hariç” ibaresi ve Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu madde 7 hükmünde yer alan “el ile dıştan kontrol dahil” ibaresi Anayasa madde 20 “Özel Hayatın Gizliliği” hükmüne aykırılık teşkil etmektedir. Maddesinin h bendinde Risk Merkezi, 6111 Sayılı Kanun ile Bankacılık Kanunu’nun ek 1. Kişisel verilerinizi işlemek için yasal bir dayanağımızın (hukuki sebep) olması gerekir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerinizi işlediğimiz zaman, işleme için belirlenmiş hukuki sebeplerden en az birini karşılamak zorundayız. Gerçekleştirmekte olduğumuz faaliyetlerimiz için birkaç farklı hukuki sebebimiz bulunmakta olup bu hukuki sebepler ve verilerinizi işleme amacımız aşağıdaki tabloda açıklanmaktadır. Dolayısıyla internet üzerinden bir medya hizmet sağlayıcısının yayında bulunabilmesi için öncelikle üst kuruldan yayın lisansı alacaklar daha sonra da yine üst kuruldan yayın iletim yetkisi alması gerekecektir. İnternet yayın lisansı sadece anonim şirketlere verilirken yayın iletim yetkisinin ne şekilde bir limited şirket tarafından alınabileceği ise yönetmelikte açıklanmamıştır. UST madde 12 kapsamında DSÖ Genel Direktörü ve taraf devlet uluslararası önemi haiz bir halk sağlığı acil durumunun ortaya çıktığı görüşüne varır ise, bir acil durum komitesi kurulacak, bu komiteden uygun geçici tavsiyeler hakkında görüşleri istenecektir. Genel Direktör, müteakiben bu bilgilerin ve tavsiye kararlarının halkın genel bilgisine sunulmasını sağlayacaktır. Suçların önlenmesi (doğrudan veya kredi kayıt büroları gibi üçüncü taraflar aracılığıyla) gibi görevlerle bağlantılı olarak veya sosyal veya ekonomik istatistiki araştırmaların yapılması amacıyla, Türkiye ve Türkiye dışındaki düzenleyici otoriteler, kolluk kuvvetleri ve yetkili merciler ile verileriniz paylaşılabilecektir. Paylaşılan veriler arasında, ödeme detayları yer alabilir (ödemeye dahil olan diğer taraflarla ilgili bilgiler dahil olmak üzere). Kişisel verileriniz, birlikte hizmet sunduğumuz iş ortaklarımızla, hesabımıza hareket eden veya sigorta gibi, tarafımızla müştereken ürün ve hizmet sunan acenteler ve brokerler ile ve aracılık, acentelik faaliyetlerinden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla aracılık, acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz kişi, kurum ve/veya kuruluşlar ile paylaşabilecektir.

UST madde 7 kapsamında taraf devlet, kendi ülkesinde, kökeni veya kaynağı ne olursa olsun uluslararası önemi haiz halk sağlığı acil durumu oluşturabilecek nitelikte beklenmedik veya alışılmadık bir halk sağlığı olayına dair kanıta sahip ise, DSÖ’ye ilgili tüm halk sağlığı bilgilerini temin etmekle yükümlüdür. 1945 yılında kurulmuş olan Birleşmiş Milletler (BM)’in kurucu ülkelerinden birisi de Çin Halk Cumhuriyeti’dir. 1946 yılının Nisan ayından itibaren faaliyette olan Uluslararası Adalet Divanı (UAD) BM’nin yargı organıdır. Bunlardan ilki çekişmeli dava usulü, diğeri ise tavsiye niteliğindeki yargılama usulüdür. Çekişmeli dava usulünde, üye ülkeler tarafından UAD’ye sunulan üye ülkeler arasındaki hukuki ihtilaflar çözüme kavuşturulurken; tavsiye niteliğindeki yargılama usulünde ise BM organları tarafından hukuki konularda yapılan soru taleplerine tavsiye niteliğinde cevap verilmektedir. Covid-19 salgını nedeniyle devletlerin yapmış oldukları harcamaların Çin Halk Cumhuriyeti’nden talep etmeleri tazminat kapsamındadır ve UAD’nin yukarıdaki açıkladığımız çekişmeli dava usulü ile karara bağlanabilir. Esas yargılamanın Covid-19 salgını nedeniyle durması halinde Ceza Muhakemesi Kanunu madde 229 fıkra 1 ve 2 hükmü uyarınca belirlenen kesinti süreleri maksimum 2 ay olacak şekilde durdurulmuştur.

Leave a Reply

Your email address will not be published.